Rachunek sumienia dla dorosłych

WSTĘP
Ostatni raz spowiadałem się...
- Spowiedź moja była szczera, nie zapomniałem i nie zataiłem grzechu ciężkiego.
- Odprawiłem zadaną pokutę i naprawiłem wyrządzoną krzywdę

Sprawozdanie z pracy nad sobą:
- W okresie od ostatniej spowiedzi starałem się o to, by...
- Osiągnąłem... (np. niewiele, dlatego, że...)

Przykazanie pierwsze "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną"
- Opuszczałem modlitwy codzienne
- Niedbale z roztargnieniem odmawiałem je
- Przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem
- Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary. O jakich?
- Publicznie krytykowałem prawdy wiary (w jaki sposób?)
- Wstydziłem się swojej wiary
- Zaparłem się wiary (w jaki sposób?)
- Nie starałem się o pogłębienie wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie czasopism i książek religijnych
- Nie ufałem Bogu
- Grzeszyłem zuchwale, licząc na przebaczenie Boże
- Narzekałem na Pana Boga
- Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu
- Wierzyłem w zabobony i wróżby
- Znieważyłem osoby duchowne oraz miejsca i rzeczy poświęcone (kościoły, cmentarze krzyże, obrazy itp.)
- Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych (w rodzinie, w pracy zawodowej)
- Więcej niż sprawy Boże i swojej duszy ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności sport itp.
- Wdawałem się w dyskusje na tematy religijne z osobami wrogo nastawionymi do wiary.

Przykazanie drugie "Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie"
- Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w żartach, gniewie
- Bluźniłem przeciw Bogu i Świętym, wyrażając się obelżywie i drwiąco
- Nie dotrzymałem przysięgi, ślubu złożonego Bogu
- Przysięgałem niepotrzebnie, złożyłem fałszywą przysięgę (czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę?). Świętokradzko przyjąłem Sakramenty św. (które?)
- Przeklinałem kogoś (dlaczego?)
- Rozmawiałem o sprawach religijnych w sposób lekceważący

Przykazanie trzecie "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
- W niedzielę i święta nakazane opuściłem z własnej winy Mszę św. (ile razy?)
- Spóźniłem się na Mszę św.
- We Mszy św. nie brałem czynnego udziału (wspólna modlitwa, śpiew, słuchanie słowa Bożego, zwracanie uwagi na poszczególne części Mszy św.)
- Przeszkadzałem innym w skupieniu modlitewnym, nieodpowiednio zachowywałem się
- Bez koniecznej potrzeby w niedzielę i święta ciężko pracowałem
- Znieważyłem dzień święty przez pijaństwo i udział w grzesznych zabawach i rozrywkach
- Nie poświęciłem wolnego czasu rodzinie, starym rodzicom, chorym.
- Nie bratem udziału w nabożeństwach. (Gorzkie żale, Droga krzyżowa, roraty, nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, Wielki Tydzień),choć mogłem to uczynić
- Nie starałem się o wytworzenie nastroju religijnego w rodzinie w niedziele i święta
- Nie brałem udziału w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, procesje, ofiary na utrzymanie świątyni, na Seminarium Duchowne, KUL)

Przykazanie czwarte "Czcij ojca twego i matkę swoją"
1. Obowiązki względem rodziców:
- Rodzicom swoim nie okazywałem miłości i szacunku, nie modliłem się za nich, nie pamiętałem o rocznicy śmierci
- Nie słuchałem ich rad
- Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, biłem ich Mówiłem o nich źle
- Nie starałem się pomóc moim starym rodzicom
- Byłem w niezgodzie z rodzeństwem
2. Obowiązki rodziców:
- Nie bałem o moralne wyrobienie i religijne wychowanie swych dzieci (modlitwa Msza św. w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów św.
- Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci
- Nie dawałem im dobrego przykładu w spełnianiu obowiązków religijnych w pracy zawodowej, współżyciu z sąsiadami, w życiu rodzinnym itp.
- Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi, nie pamiętałem o urodzinach, imieninach itp.
- Nie dbałem o ich wykształcenie utrzymanie i odpoczynek.
- Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo
- Byłem niesprawiedliwy w karaniu
- Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek
- Nie wyłączałem telewizora w czasie modlitwy
- Nie starałem się o wspólną modlitwę, o czytanie Pisma św., rozmowy religijne w rodzinie oraz n znaki wiary w mieszkaniu (krzyż, obraz)
- Byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni
- Od dzieci nie wymagałem odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych, dla każdego człowieka
- Krytykowałem niesprawiedliwie duchowieństwo
- Nie było między nami (mężem i żoną) współpracy w wychowaniu dzieci
- Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty rodzinne
- Będąc ojcem chrzestnym (matką chrzestną) nie wypełniałem swoich obowiązków wobec chrześniaków
3. Obowiązki małżonków:
- Nie kochałem szczerze żony (męża). Nie troszczymy się wspólni? o swoje upodobania, pragnienia, zdrowie
- Nie pomagamy sobie nawzajem
- Nie modlimy się za siebie
- Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawieni? współmałżonka
- Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy
- Nie dbaliśmy o siebie by się nawzajem podobać
- Byliśmy samolubni
- Nie pamiętałem o rocznicach (ślubu, urodzin, imienin), o dniach znaczących dla współmałżonka
- Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew i niecierpliwość
- Rozjątrzaliśmy niezgodę opowiadając innym o tym, co nas dzieli
- Nie dochowaliśmy wierności małżeńskiej
- Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny
- Dla własnej wygody ograniczaliśmy liczbę naszych dzieci
- Usunęłam ciążę namawiałem do tego, współdziałałem
- Dom nasz nie był wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.
4. Obowiązki względem Ojczyzny:
- Nie szukałem szczerze dobra swojego Kraju
- Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków
- Nie umiałem wyzbyć się nienawiści, by być z tym, co łączy, a nie co dzieli
- Nie pracowałem sumiennie
- Nie żyłem dobrze z towarzyszami pracy. Nie dałem młodszym dobrego przykładu
- Szerzyłem zło w środowisku pracy (przekleństwa, wulgarne słowa, alkohol)
- Patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój
- Zapłata, którą dawałem, była niesprawiedliwa
- Pominąłem pracowników w awansie. Zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły

Przykazanie piąte "Nie zabijaj"
- Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez nadmiar jedzenia, picia, zwłaszcza alkoholu, palenie tytoniu, przeciążenie pracą, lekceważenie potrzeby snu, wypoczynku)
- Zbyt lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie
- Nie wykorzystałem urlopu, wczasów i pobytu w sanatorium na wypoczynek lub leczenie
- Usiłowałem popełnić samobójstwo
- Życzyłem sobie lub bliźnim śmierci
- Żywię do bliźnich nienawiść, niechęć
- Zabiłem człowieka
- Pobiłem bliźniego, pokaleczyłem
- Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem
- Szkodziłem bliźniemu
- Namawiałem innych do grzechu (jakiego?)
- Narażałem swoje zdrowie i życie oraz bliźnich przez prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym, a także przez przekraczanie przepisów bezpieczeństwa na drodze, przy pracy
- Nie szanowałem środowiska naturalnego, które jest darem Bożym dla wszystkich ludzi Niszczyłem drzewa i kwiaty, zaśmiecałem parki, lasy, góry, rzeki i drogi
- Znęcałem się nad zwierzętami
- Odmówiłem bliźniemu pomocy
- Gardziłem drugimi
- Cieszyłem się z ich niepowodzeń i nieszczęść
- Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem go
- Pragnąłem zemścić się na bliźnich
- Nie modliłem się za bliźnich, za błądzących, za nieprzyjaciół, za osobistych wrogów
- Nie przebaczyłem im w sercu swoim
- Nie upominałem błądzących
- Dałem im zły przykład
- Nie odwiedzałem chorych
- Nie pomagałem biednym
- Nie pocieszałem smutnych
- Nie podnosiłem na duchu wątpiących
- Krzywdy niecierpliwie znosiłem
- Spory rodzinne i sąsiedzkie złośliwie wnosiłem do sądu

Przykazanie szóste i dziewiąte "Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego twego"
- Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych
- Miałem upodobanie w myślach, wyobrażeniach i pragnieniach nieskromnych
- Czytałem podniecające książki i czasopisma
- Przekazywałem je innym
- Oglądałem zdjęcia pornograficzne i dawałem je innym
- Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy
- Popełniałem uczynki nieczyste, sam, z inną osobą
- Nie jestem gotów odsunąć od siebie okazji do grzechu
- Nie miałem należytego poszanowania dla płci odmiennej, w ubiorze i zachowaniu się
- Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości
- Brakiem skromności pobudzałem innych do grzechu

Przykazanie siódme i dziesiąte "Nie kradnij" "Nie pożądaj domu bliźniego twego ani żadnej rzeczy, która jego jest"
- Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną, jakiej wartości), owoce cudzej pracy lub zasługi innego człowieka
- Zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać
- Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy, ustalonych terminów
- Zatrzymałem rzecz znalezioną, pożyczoną
- Nie oddawałem długu w terminie
- Kupiłem rzecz skradzioną
- Pozwoliłem się przekupić
- Zniszczyłem cudzą własność
- Zaniedbałem dopilnowania rzeczy będących własnością społeczną
- Oszukałem bliźniego (np. w handlu, na mierze, na wadze, w jakości towaru)
- Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego.

Przykazanie ósme "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu"
- Skłamałem (jaka z mojego kłamstwa powstała szkoda?)
- Posądziłem lekkomyślnie
- Bez potrzeby mówiłem o wadach, grzechach bliźnich (obmowa)
- Oczerniłem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe złe rzeczy
- Byłem obłudny wobec bliźniego
- Nie zachowałem powierzonych mi tajemnic
- Wyrządziłem przez to komuś krzywdę.

Przykazania kościelne
- Zaniedbałem spowiedź raz w roku i Komunię św. w czasie wielkanocnym
- W Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych.
- Nie zachowałem przepisanych przez Kościół postów.

Pytania końcowe
- Czy od ostatniej Spowiedzi św. poprawiłem się? Jaki grzech popełniam najczęściej? Dlaczego?

POWRÓT DO SAKRAMENTU POKUTY

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty